گزیده ی تاریخ و ادبیات آذربایجانی - AZƏRBAYCAN TARİX VƏ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇİLMİŞLƏR

آذربایجان تاریخ و ادبیاتیندان ، سئچیلمیشلر

ایران کجاست؟

+0 به ین

ایران کجاست؟

 

 

http://s9.picofile.com/file/8357171900/photo_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9_%DB%B0%DB%B4_%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B6_%DB%B2%DB%B8_%DB%B4%DB%B7.jpg

 

وقتی این نام ( یعنی بلاد فارس ) را مساوی با ایران امروزی میکنند یعنی تمام ایران را فارس و بقیه نژاد ها را مهاجر و یا زبانشان را تغییر یافته و ... تعریف میکنند ! به عمق تحریف و توطئه پی برد  ولی متاسفانه خیلیها از موضوع پرت هستند و این پرت بودن از قضایا که هیچ استدلالی از موضوعات ندارند و سطحی نگرند و یا میتوان گفت بسیار خوشبینانه نگاه میکنند و این باعث سو استفاده ی  نژاد پرستان  و پان ایرانیست ها ( پانفارس ها ) میشود
این نام که به ایران تغییر یافت و اسم کلی یک کشور شد و در همین راستا تمام آثار کلاسیک تاریخی و ادبی  را با توجه به تحریف نام ( ایران = فارس ) شروع به تحریف کرده اند و  نام ایران را مساوی  پارس قرار داده اند و بقیه فرهنگها و زبانها فدای فرهنگ غالب شد!
در حالی که این مناطق صاحب نام بوده اند و زبان و فرهنگ و محدوده خود را داشتند و همانطور که مبینید فارس دیار خودش را داشته و بقیه نیز دیار و اسامی و فرهنگ  خودشان را داشتند. و اگر این مناطق زیر محدوده ی پارس بودند نقشه های قدیمی همه ی این محدوده ها را زیر مجموعه ی پارس معرفی میکردند در حالی که در هیچ نقشه ی قدیمی چنین چیزی وجود ندارد