گزیده ی تاریخ و ادبیات آذربایجانی - AZƏRBAYCAN TARİX VƏ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇİLMİŞLƏR

آذربایجان تاریخ و ادبیاتیندان ، سئچیلمیشلر

جعل تاریخ توسط پهلویها و پان فارسبسم

+0 به ین

علت اینکه به جعل تاریخ حساسیت نشان باید داد  این است که به یک ایدولوژی حکومتی تبدیل شده است وگرنه اشتباه یک مورخ در گوشه ای از دنیا طبیعی و خالی از اشکال است. 
بیش از صد سال است که تاریخ سازان نژادپرست درباری تاریخ و فرهنگ را به جعل و سفسطه نابود کرده اند. کتابهای درسی روزنامه ها وبلاگ ها شبکه ها رسانه ها تلویزیونها تمام تریبونها را به استخدام در اورده اند تا تاریخی پان اریایی بنویسند که سایر ملتها را از صحنه تاریخ حذف کنند و تمام ملتها را بی ریشه و بی هویت قلمداد کنند. می خواهند القا کنند که تاریخ با اریایی شروع شده و هیچ تاریخ جز اریایی از چین تا خزر و از خزر تا شمال اروپا وجود نداشته.


آردینی اوخو