گزیده ی تاریخ و ادبیات آذربایجانی - AZƏRBAYCAN TARİX VƏ ƏDƏBİYYATINDAN SEÇİLMİŞLƏR

آذربایجان تاریخ و ادبیاتیندان ، سئچیلمیشلر

اسنادی دیگر در اثبات ترک بودن سکاها اقوام باستانی قفقاز و آذربایجان ،: دکتر طاهر نصیری

+0 به ین

اسنادی دیگر در اثبات ترک بودن سکاها اقوام باستانی قفقاز و آذربایجان ،: دکتر طاهر نصیری


میکائیل آتالیاتس متولد 1022 میلادی در کتاب تاریخ خود ترکهای پچنک ساکن در بالای رود دانوب را سکا می نامد :
The skythians, who are popularly called pechenegs, crossed the Danube with all their people and soon establish themselves on roman territory
سکاها، همانها که عموما پچنک نامیده می شوند، از رود دانوب گذشتند و با تمام مردم خود در سرزمین روم بیزانس ترکیه سکنی گزیدند. برای ترک بودن سکاها که ساکنین غیرقابل انکار قفقاز و آذربایجان و ماوراء النهر و آسیای میانه در دوره های بسیار پیشین تر از هخامنشیان بودند صدها سند وجود دارد که نمی توان این همه اسناد را جاهلانه کنار گذاشت و تاریخ ملت ها را سانسور و جعل کرد  مورخ برجسته بیزانس با نام  میکائیل آتالیاتس  Michael Attaleiates  متولد 1022 میلادی، هفتالیان سغد معروف به هون های سفید یا اغ اوز یا اوغوز ( زادگاه ابن سینا ) را ترک نامیده است: 
the east was entirely plundered and destroyed by the raids of the nephthalite huns, that is to say the turks, who overpowered the soldiers of the regular roman army
شرق کاملا توسط هون های هفتالی یعنی ترکها غارت و ویران شد همانها که ارتش منظم روم بیزانس را شکست دادند. 
ترک بودن هفتالیان سغد به روشنی در تاریخ سیموکاتا مورخ قرن 6 میلادی ثبت گشته است. اینها سند بطلان نظریه های نژادپرستانه حذف ترک از تاریخ ماوراء النهر پیش از سلجوقیان است ادیب و مورخ  بیزانس ترکیه، جان تزتزس (متولد 1110 میلادی) در کتاب chiliades   ترک بودن سکاها را چنین فاش ساخته است: 
Maeotis itself among the Greeks is rich according to its name,
As a mother and a midwife of all the fish populations,
As many of them as they move towards the Euxine Sea and towards us.
The very same lake is called Karmpaluk among the Scythians;
The Karmpaluk, translating it in the Greek language, means the city of fish;
For the Karm means the city in the Scythian language, whereas Paluk means the fish,
And pronouncing them quickly, they come to signify one single word, the Karmpaluk, Maeotis.
Towards the North is located the lake Karmpaluk, Maeotis;
Maeotians are called the Scythians who dwell near this lake.
دریای مئوتیس بین یونانیان  بنا به نامش دریایی غنی است. آنجا مادر و مامای تمام جمعیت ماهی هاست. اکثر ماهی ها به سمت دریای سیاه (euxine)  و به سمت ما (استانبول) می آیند. دریای مئوتیس توسط سکاها کارم پالوک نامیده می شود. کارم پالوک به زبان یونانی به معنای شهر ماهی است. چون کارم به زبان سکا یعنی شهر (کارم واژه ای است به ترکی قبچاقی) و پالوک (به ترکی آذربایجانی بالیخ یا بالیغ) به معنای ماهی است. این کلمه را سریع تلفظ می کنند و به نظر یک کلمه می آید کارم پالوک یا همان مائوتیس. مائوتیس یا کارم پالوک در سمت شمال واقع شده است و کسانی که در حوالی نزدیک دریاچه زندگی می کنند سکا نامیده می شوند. 
جان تزتزس به سه نوع سکا اشاره کرده است: سکای قفقاز، سکای کارم پالوک، سکای شرق (رود سیحون). سکاهای اوزبک زادگاه ابن سینا توسط جان تزتزس جزو سکاهای قفقاز در سواحل دریای خزر طبقه بندی شده است. جان تزتزس اوز ها یا اوزبک ها را  چنین معرفی گشته است: 
The one closest to Hyrcania, just where the Unni, Uzi dwell,
سکاهایی که نزدیک دریای خزر هستند آنجا اوزها و هون ها زندگی می کنند. 
علاقمندان به تاریخ می دانند که پروکوپیوس و سیموکاتا و سایرین به هفتالیان سغد هون سفید می گویند. هون سفید یعنی آق اوز یعنی اوغوز
اسناد تاریخی  بطلان نظریه های نژادپرستانه حذف ترک از قفقاز و آسیای میانه پیش از سلجوقیان را به روشنی اثبات می کند